Verksamhetsplan

 

Verksamhetsplan ht 2018 vt 2019

Melliz Björkhagens Skola

Dokumentkontroll:

Version:                        Skapad:                         Ändrad av:

Version 0.1 2018-06-15 Cecilia Sand

Index:

 1. Verksamhetsbeskrivning
 2. Mål med verksamheten.
 3. Arbetssätt
 4. Terminstider och avgifter
 5. Information
 1. Verksamhetsbeskrivning.

Melliz i Björkhagens skola är en öppen eftermiddagsverksamhet för barn i åk 4-6 i Stockholms stad.
Syftet med Melliz är att erbjuda en stimulerande och allsidig fritid för barnen. En rolig fritid är ett nödvändigt komplement till skolarbetet för barn i mellanstadieåldern och skapar en viktig avkoppling. Detta genomsyrar vår verksamhet.

Melliz är en föräldradriven verksamhet. Huvudman för Melliz är föräldraföreningen för mellanstadieverksamheten i Björkhagens skola, en ideell förening. Verksamhetsansvarig är Cecilia Sand. Förutom verksamhetsansvarig som arbetar 100% på Melliz finns sju anställda som under detta läsår arbetar mellan 30% och 60%. Vid större projekt/aktiviteter tar vi in ytterligare personal. Detta betyder att det finns minst sex pedagoger på plats på Melliz under större delen av dagen.

Melliz drivs i skolans lokaler av personal anställda av Björkhagens skola. Samarbetet regleras i avtal mellan föräldraföreningen och Björkhagens skola.

Verksamheten formas utifrån gruppens önskningar och behov och är därför föränderlig. Deltagande på Melliz innebär ett eget ansvar att följa trivselregler och värdegrund. Detta tydliggörs i ett avtal mellan barn, föräldrar och Mellizpersonal i samband med bekräftelse av plats på Melliz.

Melliz erbjuder en variation av aktiviteter. Personalen uppmuntrar barnen att prova på nya saker för att utvecklas och hitta nya intressen. Deltagandet bygger dock på frivillighet och eget ansvar.

 1. Mål med verksamheten.

Vårt mål är att Melliz skall vara ett roligt och tryggt ställe att vara på efter skolan.

För att skapa en god stämning och en trygg känsla på Melliz arbetar vi aktivt för att alla barn skall känna:

 • att de är en del i Melliz gemenskap.
 • att de får stöd och uppmuntran så de vågar prova på nya saker.
 • att det finns många olika aktiviteter att välja emellan.
 • att de är delaktiga i Melliz planering.
 • att de blir behandlade med respekt, hänsyn och tolerans.
 • att konflikter och kränkande beteende uppmärksammas och att personalen agerar omedelbart.
 • att det finns någon att vända sig till med stora och små funderingar, bekymmer eller problem.

Ett verktyg för att nå målet är vår värdegrund (se nedan), som ska vara väl förankrad hos såväl barn som vuxna som befinner sig på Melliz.

Vi använder också skolans handlingsplaner: Likabehandlingsplan, Krisplan och Handlingsplan – Att förebygga och stoppa mobbning. Vi har gjort lokala tillägg till vissa handlingsplaner så att de är anpassade till vår verksamhet.

Vidare har personalen på Melliz fortlöpande kontakt med barnens mentorer. Vi har tillgång till skolans kurator och skolsköterska.

Melliz värdegrund.

 • På Melliz behandlas alla lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder.
 • Alla på Melliz; barn, pedagoger och andra vuxna ska bemötas med respekt, hänsyn och tolerans.
 • På Melliz arbetar vi tillsammans för att vår värdegrund ska följas.
 1. Arbetssätt.

Personalen är förebilder och samarbetar med barnen för att skapa ett Melliz där alla kan trivas och hitta något som passar dem.

Vår verksamhet har sin bas i ”Mellizlokalen”. Där ska dagligen finnas ett utbud av kulturella aktiviteter och skapande verksamhet(1), lek, rörelse och idrott(2) samt intellektuell stimulans(3).

 1. Skapandematerial finns alltid framme och får användas. Vi lär barnen hur man ska använda materialet. Vi har ett basutbud av material och verktyg, därutöver presenterar vi regelbundet inspirerande projekt, idéer och material på ett inbjudande sätt. Varje vecka presenteras även ”veckans pyssel” som står framdukat hela veckan. Vi har tillgång till musiksalar och instrument. Vi har sång- och dansspel på Wii och musikanläggning så att man kan dansa, lyssna på musik och leta efter musik på nätet.
 2. Barnen är ute vid något tillfälle varje dag. Det finns tillgång till bollar, bandyklubbor, hopprep, pingisbord och andra lekredskap. Vi pedagoger deltar för att inspirera alla barn i utomhuslekarna. Inomhus har vi pingisbord, fotbollsspel och andra spel som aktiverar fysiskt.
 3. Nya böcker står ungefär var sjätte vecka uppställda på Melliz. Dessa väljer personalen ut i samråd med bibliotekarien på skolan. Vi väljer böcker som uppmuntrar till spännande diskussioner och nya funderingar. Vi lägger fram nya pussel, korsord och andra kluriga och roliga uppgifter att samlas kring eller lösa i lugn och ro för sig själv.

Utöver detta har barnen möjlighet att delta i olika aktiviteter och projekt.  Vi har tillgång till musik-, bild- och hemkunskapssalar. En eftermiddag i veckan lånar vi gymnastiksalarna där barnen själva får bestämma aktivitet. Utifrån barngruppens önskemål åker vi iväg en dag i veckan till något sport eller kulturevenemang.

Vi bygger så sakta upp ett eget bibliotek med knep och knåp, uppslagsverk och böcker att samlas kring. Behöver man lugn och ro finns alltid biblioteket och caféet om man vill läsa, göra läxor eller något liknande.

På loven har verksamheten en extra knorr och inkluderar en eller flera utflykter till roliga ställen.

En gång per termin har vi ett större projekt med målet att alla barn ska involveras och känna att de gör en insats. Vi planerar ett större evenemang till hösten, en utställning, marknad eller mässa. Till våren 2019 planerar vi en stor show med dans, teater, musik, sång och andra uppträdanden.

4. Terminstider och avgifter

Melliz har öppet varje skoldag fram till 17.30

På lov och studiedagar har vi öppet 8.30–17.30.

På loven är det föranmälningsplikt för att vi ska kunna planera och boka roliga utflykter. Lovanmälan skall alltid vara Melliz tillhanda senast 3 veckor innan första lovdagen.

Avgiften är fastställd av styrelsen. Fakturor skickas via mejl varje kvartal och betalning sker månadsvis i förskott, senast den sista varje månad.

I juni och augusti utgår halv avgift. Hela juli har vi stängt och månaden är därmed avgiftsfri. Omsorg kan ordnas mot avgift i fritidshemmens regi under sommarlovet. Ansökan till sommaromsorg sker under vårterminen (vanligtvis i april månad)och datum för detta kommer att publiceras på Melliz hemsida samt i skolans hembrev för år 4-6. En avgift á 300:- per påbörjad, anmäld, vecka faktureras vårdnadshavarna då ansökan har beviljats. Betalning sker i förskott och återbetalas ej vid ej utnyttjande av plats. Kontakta verksamhetsledaren Cicci, (cicci.melliz@gmail.com, 08-508 15 890) för mer information.

Vid uppsägning av plats betalas avgift för den månad uppsägningen sker i, förutsatt att uppsägningen är personalen tillhanda senaste den 15:de i samma månad. Om uppsägning sker senare i månaden betalas även avgift för nästkommande månad.

Veckoplaneringar finns alltid att läsa på www.melliz.se.

5. Information

All information gällande vår verksamhet publiceras kontinuerligt på vår hemsida www.melliz.se. Där finns också kontakter till styrelsen och personalen på Melliz, blanketter samt roliga rapporter från verksamheten. På anslagstavlorna i mellizlokalen finns också all information, veckoplanering, barnens idélåda samt anmälningslistor till olika aktiviteter. Familjer som inte har tillgång till internet kan hämta samma information i pappersform på Melliz. Inför större evenemang samt när det är dags för inlämning av lovlappar skickas även ”blänkare” ut med klassernas/skolans hembrev.

 Posted by at 22:13