Information från Styrelsen

 

MELLIZ

Mellanstadieverksamheten vid Björkhagens skola drivs av en
föräldraförening. Målet är att ge barnen härliga eftermiddagar
med både avkoppling och aktiviteter. Melliz håller även öppet på
loven.

Vår duktiga personal med föreståndaren Cicci Sand i spetsen
utformar programmet i samråd med barnen. Barnen uppmuntras att vara
ute varje dag och stimuleras att utveckla många sidor av sig själva
i Melliz trygga miljö, genom läsning, skapande, pingis, musik och
mycket mer.

Utflykter till spännande platser, som äventyrsbad och muséer,
ordnas regelbundet. Varje termin arbetar barnen med ett större
arrangemang, ofta en artistshow eller en marknad.

Melliz är en välskött ideell förening med god ekonomi.
Verksamheten finansieras med anslag från utbildningsförvaltningen i
Stockholms Stad, samt en månadsavgift. Personalen är formellt
anställd av Björkhagens skola.

Styrelsens uppgift är att sätta ramarna för verksamheten, vara
bollplank för personalen och övervaka ekonomin. Styrelsen har
normalt ett möte i månaden under terminstid.

Varje år börjar en ny kull barn på Melliz och varje år behövs nya
föräldrar som kan engagera sig i styrelsen. Ta tillfället att få
delaktighet och koll på barnens fritid – och träffa andra föräldrar
i Björkhagen!

Välkommen att kontakta styrelsen för mer information via kontaktformuläret där du väljer ”Styrelsen”

 

Styrelse 2018/201

Nanna Allberg (ordförande)
Linda Hamfors (kassör)
Marcus Vildir (sekreterare)
Johannes Pauli
Malin Ah-King

 

 Posted by at 22:22

  6 Responses to “Information från Styrelsen”

 1. MELLIZ
  FÖRÄLDRAFÖRENINGEN FÖR MELLANSTADIEVERKSAMHETEN I BJÖRKHAGENS SKOLA
  ÅRSMÖTE 1 OKTOBER 2012
  Förslag till dagordning:
  §1. Mötets öppnande
  §2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  §3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  §4. Närvarande
  §4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  §5. Godkännande av dagordning.
  §6. Styrelsend redogörelse för verksamhetsåret 2011-2012
  a) Styrelsens verksamhetsberättelse – SE FÖREGÅENDE KOMMENTAR!
  b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.
  c) Kommande års verksamhetsplan och budget.
  §7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
  §8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  §9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  §10. Val av ledamöter till styrelsen.
  §11. Val av revisor och revisorssuppleant.
  §12. Val av valberedning
  §13. Övriga frågor.

 2. MELLIZ
  VERKSAMHETSBERÄTTELSE HT 2011 – VT 2012
  FÖRÄLDRAFÖRENINGEN FÖR MELLANSTADIEVERKSAMHETEN I BJÖRKHAGENS SKOLA

  STYRELSE
  Vid årsmötet den 30 september 2010 valdes Susann Asplund Johansson, Monica Frejd, Lena Gustafsson, Bodil Hansen, Johan Jeppsson, Stina Lindberg och Eva-Marie Wadman till styrelsen. Styrelsen utsåg vid sitt första konstituerande möte Lena Gustafsson till ordförande, Bodil Hansen till kassör och Monica Frejd till sekreterare. Styrelsen har under verksam-hetsåret hållit 7 styrelsemöte vid vilka Moa Ulander (ht 2011) och Cecilia Sand (vt 2012), verksamhetsledare för Melliz, regelbundet medverkat med rapporter och information om verksamheten, aktiviteter och aktuella frågor.
  Styrelsen har hållit möte med rektor Ingela Fondin för information och diskussion kring avtalet mellan Melliz och skolan, personalförändringar, kostnader och lokaler.

  ELEVANTAL
  Vid avstämning med kommunen i spetember 2011 var totalt 163 barn inskrivna på Melliz, i februari 2012 var antalet 159. Antalet närvarande elever har i genomsnitt varit 70-90 elever/dag.

  EKONOMI
  Verksamheten finansieras med månadsavgifter och fritidspeng från Stockholms stad. Personal, mellanmål och lokalvård tillhandahålls Björkhagens skola som fakturerar föreningen för faktiska kostnader. Lokaler tillhandahålls fritt av Björkhagens skola.

  Verksamhetsåret 2011-2012 skedde ett antal förändringar i personalen, som under en period skapade en viss osäkerhet kring förväntade personalkostnader i verksamheten. Inför nyrekryteringarna såg kostnadsprognosen från skolan mycket ansträngande ut för Melliz-budgeten. Personal och styrelse valde i samråd då att vara återhållsam med alla utgifter i det osäkra skedet, bl.a. togs inte vikarier in vid sjukdom eller extrapersonal till evenemang och inköp av nya lekmaterial sköts upp.

  Med anledning av den ekonomiska osäkerhet som uppkom i samband med personalföränd-ringarna beslutade styrelsen att höja Melliz-avgiften till kommande läsår, för att skapa ett större handlingsutrymme och tryggare bemanningssituation för verksamheten. Styrelsen har med avgiftshöjningen för 2012-2013 velat säkra kvaliteten på verksamheten med ett budgetut-rymme för hög personaltäthet och buffert för sjukvikarier och extrapersonal vid större evenemang.

  Efter avslutad rekrytering och nya kostnadsunderlag från skolan våren 2011 kunde styrelsen konstatera att Melliz ekonomi var utom fara och att bromsåtgärderna i kombination med lägre kostnadsökningar än väntat istället skulle ge föreningen ett överskott i resultatet.

  PERSONAL
  Under året har följande personer arbetat i verksamheten:
  Moa Ulander, verksamhetsledare 80%, t.o.m. 31 dec 2011, Oscar Svärd 50%, Bengt Ekström 50% (sjukskriven okt-mars, 50% från mitten av mars), Cicci Sand 50% t.o.m. 31 dec 2011, verksamhetsledare 75% från 1 jan 2012, Zaynab Ibrahim 50%, Oscar Torefeldt 50% t.o.m.120217, Eva Torvaldsson, 19% resurs, Karolina Oad 50% från VT-12, Melika Zakariae 50% från 120220.


  VERKSAMHETEN
  Det har varit ett tufft men roligt år på Melliz. Barnantalet har fortsatt öka men det har inte märkts så mycket i verksamheten då vi har dragit nytta av musiksalar, bibliotek, datasal, bildsalen, lilla matsalen, caféet i matsalen, gympasalen, skolgården, ljushallen och mellizlokalen.
  Vi har fortsatt med utflykter och aktiviteter som lockat både den stora och lilla skaran. Med en härlig kombination med allt från körsång, konstkurser, filmgrupp, Zebranytt (vår egen, numera, digitala tidning), lekar, idrott, pyssel, fisketurer, mat&bak, bowling, smyckesverk-stad, turneringar av olika slag och mycket annat har vi försökt att nå så många barn som möjligt och samtidigt behållit tryggheten och jobbat utifrån vår värdegrund som genomsyrar verksamheten.
  Större delen av höstterminen var Benke sjukskriven och då hade vi turen att få behålla Oskar Torefeldt, som verkligen har varit en klippa och väldigt omtyckt medarbetare och pedagog.
  I slutet av höstterminen arrangerade vi Melliz Mega Marknad 2012. Här visade vi upp allt vi hunnit med under hösten: Kören sjöng, vi hade konstutställning, legoutställning, sålde egentillverkade smycken, decoupagerade ljus, egentillverkade tvål och läppbalsam, film-gruppen visade sin film och mycket, mycket annat. Det var en riktigt lyckad tillställning.
  Till nyåret tog Moa Ulander farväl från Melliz och flyttade till Uganda och Kalix. I samband med detta tog Cicci Sand över som verksamhetsledare och Karolina Oad rekryterades för en kombinerad tjänst som Mellizpersonal och bildlärare.
  Några veckor senare var det dags att ta farväl av Oskar Torefeldt, som även han for till Uganda, dock bara på semester, och istället för honom rekryterades Melika Zakariae.
  Melika började hos oss mitt i Sikta Mot Stjärnorna – Talang hysterin, som alltid råder innan det stora evenemanget går av stapeln. Hysteriskt, men härligt! Liksom barnantalet, växer antalet nummer i showen varje år och i år var det från början över 30 anmälda nummer. I år provade vi att ta bort tävlingsmomentet, som tidigare inneburit att det funnits en jury med högstadieelever som röstade fram ”vinnare” i flera olika kategorier.
  – Själva showen var förstås en dunder succé!
  Gröna Lund för femmorna och Cybertown och middag på stan för sexorna var efterlängtade avslutningsevenemang på våren.

  Styrelsen 2012-09-03

  Susann Asplund Johansson
  Monica Frejd
  Lena Gustafsson
  Bodil Hansen
  Johan Jeppsson
  Stina Lindberg
  Eva-Marie Wadman

 3. MELLIZ
  Verksamhetsberättelse ht 2010 – vt 2011
  Föräldraföreningen för mellanstadieverksamheten i Björkhagens skola

  Styrelse
  Vid årsmötet den 30 september 2010 valdes Susann Asplund Johansson, Monica Frejd, Lena
  Gustafsson, Bodil Hansen, Susanne Palm, Christina Stattin och Eva-Marie Wadman till
  styrelsen. Styrelsen utsåg vid sitt första konstituerande möte Lena Gustafsson till ordförande,
  Susanne Palm till kassör och Monica Frejd till sekreterare. Styrelsen har under
  verksamhetsåret hållit 8 styrelsemöte vid vilka Moa Ulander, verksamhetsledare för Melliz,
  regelbundet medverkat med rapporter och information om verksamheten, aktiviteter och
  aktuella frågor.

  Styrelsen har hållit möte med rektor Ingela Fondin för information och diskussion kring
  avtalet mellan Melliz och skolan, personalkostnader och lokaler.
  Styrelsen har mött ordförande för Föräldraföreningen, Jonas Edlund, och diskuterat
  gemensamma intresseområden och möjliga samarbeten. Planer har upprättats för en
  gemensam informations- och utbildningsträff för föräldrar kring sociala forum och barn och
  ungas internet-aktiviteter.

  Med hänsyn till att barnantalet stadigt vuxit de senaste åren har styrelsen under året fattat
  beslut om att använda tidigare års överskott för särskilda investeringar och insatser i
  verksamheten, så som inköp av ljudutrustning, nya inventarier, extra material för lek och
  skapande, utflykter och aktiviteter och personalförstärkningar, t.ex. i samband med Sikta mot
  stjärnorna talang.

  Personal
  Med hänsyn till antalet inskrivna barn har personalstyrkan förstärkts ytterligare under året och
  verksamhetsledaren har haft ekonomiskt utrymme och mandat från styrelsen att ta in vikarier
  vid sjukdom eller ledighet, samt extrapersonal vid särskilda evenemang. Under året har
  följande personer arbetat kontinuerligt i verksamheten:
  Moa Ulander, verksamhetsledare 80%, Oscar Svärd 50%, Bengt Ekström 50%, Cicci Sand
  50%, Zaynab Ibrahim 50% samt under delar av året Oscar Torefeldt 50%. Därtill har
  ytterligare personer varit timanställda vid olika tillfällen.

  Elevantal
  Vid avstämning med kommunen i augusti 2010 var totalt 140 barn inskrivna på Melliz, i
  februari 2011 var antalet 129. Antalet närvarande elever har i genomsnitt varit 70-90
  elever/dag.

  Verksamheten
  Årets vardagar på Melliz har innehållit fasta grupper såsom fiske, mat&bak, Melliz egen
  tidning Zebranytt, kör och idrott. Dessa har varit långlöpande och återkommande en gång per
  vecka. Utöver detta har det hållits mindre workshops och grupper; smyckesverkstad,
  målarkurs, brännboll och mycket annat.
  Fredagar har det arrangerats tävlingar och lekar bl.a. ”minuten”, pictionary, fruktbingo och
  femkamp.

  Onsdagarna har varit utflyktsdag, med mindre grupper som åkt till bowlinghall, klätterverk,
  badmintonhall, plockat svamp, varit på julmarknad i gamla stan m.m.
  En gång per termin arrangerades ett större evenemang med medverkan från alla barn utifrån
  eget intresse och engagemang: Den 12 december hölls MellizMäzzan och den 8 april
  SiktaMotStjärnorna-talang. Båda mycket lyckade och uppskattade av både de medverkande
  barnen och besökande föräldrar och syskon.

  Den 25 maj arrangerades en mycket uppskattad avslutningsdag för 5:orna på Gröna Lund.
  Personalen har planerat och arbetat efter verksamhetsplanen och utvärderat verksamheten
  kontinuerligt.

  Ett stort arbete med fyrorna genomfördes under höstterminen i form av kompissamtal och
  grupper i samarbete med lärarna i åk 4. Gott resultat, med stabilare barngrupp och färre
  konflikter.

  Styrelsen 2011-09-23
  Susann Asplund Johansson Monica Frejd
  Lena Gustafsson Bodil Hansen
  Susanne Palm Christina Stattin
  Eva-Marie Wadman

 4. Vill du veta vad ditt barn får för månadsavgiften?
  VÄLKOMMEN till MELLIZ
  Årsmöte och Föräldramöte
  Mellanstadieföreningen i Björkhagens Skola

  MÅNDAG den 26 september 2011 kl. 18.30
  Plats: Melliz lokaler

  Härmed kallar styrelsen i mellanstadieföreningen, Melliz, i Björkhagens skola till ett årsmöte och föräldramöte. Alla med barn på Melliz är medlemmar i föreningen.

  Vi söker fler föräldrar som vill engagera sig i styrelsen. Ett styrelseuppdrag är ett bra sätt att få delaktighet och koll på barnens fritid – och träffa andra föräldrar i Björkhagen

  Är du intresserad av en post som styrelseledamot är du varmt välkommen att kontakta styrelsen för mer information via kontaktformuläret på hemsidan, Melliz.se (http://melliz.se/kontaktuppgifter/e-post). Välj ”Styrelsen” och skicka oss en hälsning, så hör vi av oss så snabbt som möjligt.

  Motioner till Årsmötet
  Förslag från medlemmar till Årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 1 v före Årsmötet. kontakta styrelsen via kontaktformuläret på hemsidan, Melliz.se (se ovan).

  Dagordning och årsmöteshandlingar kommer att finnas på Melliz hemsida före mötet. Mer information kommer.

  FÖRÄLDRAMÖTE
  På föräldramötet berättar vår verksamhetsledare Moa Ulander med kollegor om verksamheten på Melliz.

  Boka den 26 september kl.18.30!
  VÄL MÖTT!

  /styrelsen

 5. Men NU! äntligen något lite här! Välkomna alla att kontakta styrelsen med frågor och idéer kring verksamheten och föräldraföreningen Melliz.
  – Och tveka inte att föreslå dig själv till kommande styrelse. Ditt intresse är av största betydelse för föreningen, och nödvändigt för barnens bästa!
  /Lena Gustafsson, ordförande Melliz

 6. Det har varit tomt här länge nu….

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)