Stadgar

 

Stadgar för Föreningen för mellanstadieverksamheten i Björkhagens skola.

§ 1 Föreningens namn

Föreningen för mellanstadieverksamheten i Björkhagens skola. I stadgarna kallad Föreningen.

§ 2 Föreningens sätesort

Björkhagen, Johanneshov i Stockholms län.

§ 3 Föreningens ändamål

Föreningen är en ideellt driven föräldraförening vars ändamål är att se till och driva att det i Björkhagens skola finns en fritidsverksamhet av god kvalitet med tillräckliga resurser för skolbarn i årskurs 4-6.

§ 4 Regler för hur verksamheten ska bedrivas

Föreningens styrelse har att bevaka att medlemsavgifter kommer in varje månad.

Föreningens styrelse har att bevaka att det finns tillräckligt med medel för att kunna tillhandahålla en mellanstadieverksamhet av god kvalitet med tillräckliga resurser.

Personal anställd i verksamheten ska ha möjlighet att söka stöd och hjälp av styrelsen angående personalfrågor och andra frågor rörande verksamheten.

Personalansvar och rekrytering av personal till Mellanstadieverksamheten regleras genom särskilt avtal med skolan.

Personal i verksamheten beslutar om vilken typ av aktiviteter som ska bedrivas och redovisar för styrelsen.

§ 5 Regler för styrelsemöten

Styrelsemöten ska hållas minst 3 gånger/termin med undantag för sommarlovet. Vid dessa möten förs mötesanteckningar.

Ny styrelse ska hålla ett konstituerande möte som är protokollfört.

Mellanstadieverksamhetens personal är representerad vid styrelsemötena.

§ 6 Regler för medlemskap och uteslutning

Medlemmar är vårdnadshavare till det barn som har anmälts till verksamheten.

Ansökan om medlemskap sker via skriftligt formulär.

Medlemmar ansvarar för att månadsavgift för respektive barn betalas in före förfallodatum. Om betalning uteblir utsänds påminnelse om omgående betalning. Om avgiften trots detta ej betalats kontaktas medlemmen av styrelsen. Vid två uteblivna betalningar kan medlemmen komma att uteslutas ur föreningen.

Uppsägning från medlems sida ska ske skriftligen via formulär som tillhandahålls av verksamhetens personal. Melliz tillämpar uppsägningstid. Uppsägningstiden beslutas av Melliz styrelse i samråd med verksamhetsansvarig. Aktuell princip står på Melliz hemsida under ansökning/uppsägning.

§ 7 Uppgift om beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Under verksamhetsåret är föreningens styrelse beslutande organ.

Ny styrelse väljs varje höst vid det årsmöte som mellanstadiebarnens vårdnadshavare inbjuds till.

Föreningens styrelse består av en ordförande, en kassör och tre – fem övriga ledamöter.

Ledamöterna utses för tiden fram till nästa årsmöte. Styrelsen utser inom sig styrelseposterna vid ett protokollfört konstituerande styrelsemöte.

Styrelsen är beslutför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, var för sig.

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sträcker sig mellan 1 juli och 30 juni.

§ 9 Bestämmelser för revisor (antal, hur de utses osv.)

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses för ett år i sänder en revisor med en suppleant. Revisor väljs vid årsmötet.

§ 10 Revision

Revisor och revisorssuppleant har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, mötesanteckningar och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före års­mötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§ 11 Regler för ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid årsmöte, eller vid ett extrainkallat föreningsmöte, med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna. Förslag om ändring av stadgar ska finnas med i kallelse till årsmöte respektive extrainkallat föreningsmöte.

§ 12 Regler för upplösning med angivande av vad som ska ske med kvarvarande tillgångar

För upplösning av föreningen krävs samstämmiga beslut med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna på två på varandra med minst tre veckors mellanrum hållna föreningsmöten.

Eventuella kvarvarande tillgångar disponeras enligt föreningsmötets beslut.

§ 13 Regler beträffande medlemsavgifter

Styrelsen har rätt att vid behov ändra medlemsavgifter.

Årsmöte
§ 14 Förberedelse för årsmöte

Informationsmöte inför årsmötet hålls i slutet av vårterminen i samband med att Mellanstadieverksamheten har Öppet Hus. Vid det tillfället tillsätts valberedning inför kommande årsmöte.

§ 15 Kallelse till årsmöte eller föreningsmöte

Årsmöte med föreningens medlemmar hålls i början av höstterminen. Kallelse till årsmöte eller extra föreningsmöte skall skickas ut minst 14 dagar i förväg.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet.

Om styrelsen finner det påkallat, eller om revisorerna eller minst en fjärdedel av medlemmarna begär det, skall styrelsen kalla till extra föreningsmöte för behandling av särskild fråga.

Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens för­slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast till årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 16 Årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

3.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4.   Godkännande av dagordning.

5.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det se­naste räkenskapsåret.

c) Kommande års verksamhetsplan och budget.

6.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

9.   Val av ledamöter till styrelsen.

10. Val av revisor och revisorssuppleant.

11. Övriga frågor.

Beslut  i fråga av större betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

§ 17 Regler för under vilka omständigheter extra föreningsmöte ska hållas

Då verksamhet inte kan bedrivas pga. akut personalbrist.

Då verksamheten riskerar att ej kunna bedrivas av ekonomiska skäl.

§ 18 Regler rörande intäkter från verksamhet

Föreningen och och verksamhetens syfte är inte att driva in pengar till verksamheten. Medel att driva verksamheten skall i första hand komma från medlemsavgifter och kommunala bidrag och i andra hand från övriga bidrag, ersättningar och påminnelseavgifter.

Eventuella intäkter från verksamheten i form av marknadsförsäljningar, biljettintäkter, loppisar o.dyl. skall inte gå till att finansiera verksamheten. Sådana intäkter skall istället ges till en eller flera välgörande ändamål. Detta som en del av Melliz pedagogiska arbete att lära eleverna solidaritet och om omvärlden. Vilken eller vilka välgörande ändamål som skall vara mottagare av intäkter från en sådan verksamhet beslutas av styrelsen. Vilken eller vilka som är mottagare av intäkter skall finnas med i information inför och vid aktuellt evenemang, marknad eller liknande.

 Posted by at 22:15